39 rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego

13 grudnia 1981 roku gen. Jaruzelski wprowadził Stan Wojenny, niszcząc nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości i demokratycznego państwa. W czasie Stanu Wojennego internowano ponad 10 tys. osób w 49 ośrodkach odosobnienia, a według materiałów IPN podczas strajków i manifestacji zginęło co najmniej 56 osób.

Obóz dla internowanych w Kwidzynie. Zdjęcie z portalu http://www.polska1918-89.pl

Poza internowaniem działaczy opozycji, wojskowa junta i podległe jej służby używały wielu innych form represji. Były to m.in. zwolnienia z pracy, tortury psychiczne, groźby i zakazy pracy na wyższych uczelniach. Podległe SB i pozbawione jakiejkolwiek niezależności sądy i kolegia do spraw wykroczeń skazywały na dotkliwe grzywny pieniężne i kary więzienia. Od pierwszego dnia Stanu Wojennego wprowadzono godzinę milicyjną (od 22h00 do 6h00 rano), oraz wyłączono łączność telefoniczną. Na wszelkie wyjazdy poza miejsce zamieszkania potrzebna była przepustka. Korespondencję pocztową poddano oficjalnej cenzurze, a przeważająca większość najważniejszych instytucji i zakładów pracy została zmilitaryzowana i była kierowana przez ponad 8 tys. komisarzy wojskowych.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *